Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Ιωνία,  12/12/2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              Αρ. Πρωτ/λλου 32998 
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Μελετών & Κατασκευής Έργων
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40
  και Αντλιοστασίου
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Ε.Σμαραγδάκης
Τηλέφωνο : 213-2000.452
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων ετών 2013-2014»
 
Έχοντας υπ’ όψη:
α) Tα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
β) To άρθρο 186 του  Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008.
γ) το άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄226/2011) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ τ.Β΄2540/07-11-2011), καθώς και την Εγκύκλιο, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ).
δ) Το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87 «’Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν. 4257/14 

Ανακοινώνεται ότι στις 15/12/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:45 πμ θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δ’ όροφο του Δημαρχείου για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού τεχνικού υπαλλήλου ως μελών της τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων ετών 2013-2014».

Η  κλήρωση θα διεξαχθεί  με χρήση εφαρμογής Η/Υ και με ευθύνη του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, Εμ. Σμαραγδάκη, καθώς και την παρουσία των υπαλλήλων της Δ/νσης, Άγγελο Κουσουνή και Αλεξάνδρα Ζαχαράκη.

 

  Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

 

  Εμμανουήλ Σμαραγδάκης

 

Εσωτερική Διανομή: 
α) Γραφείο Δημάρχου
β) Φάκελος έργου 23/13 
γ) Χρονολογικό Αρχείο 
 

Μοιραστείτε
Close Search Window