Ειδήσεις - Τύπος|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νέα Ιωνία, 05.01.2021  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                              Αρ. Πρωτ/λλου 200         

Δ/νση :  Τεχνικών Υπηρεσιών                                     ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα :                                                                                      Υπηρεσία Υποστηρίξεως Πληροφορικής
Ταχ. Δ/νση             : Αγ. Γεωργίου 40                                     και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
                                      και Αντλιοστασίου                             Τμήμα Υποστηρίξεως Εφαρμογών
                                      142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                            και Υπηρεσιών Πληροφορικής
Πληροφορίες          : Αλ. Ζαχαράκη                                         Αντιστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
Τηλέφωνο              : 213-2000.455                                          101 91  ΠΑΠΑΓΟΥ
Ηλ. δ/νση                : azax@neaionia.gr                                 Ηλ. Δ/νση site-support@yme.gov.gr
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090

Θέμα:  Ανακοίνωση διαγωνισμού και κληρώσεως της επιτροπής διενεργείας αυτού.

Σχετ.: 

               Σε εκτέλεση των διατάξεων:
               α)  του άρθρου 5, παρ. 5.2.γ.2 και 5.3, της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 από 4.12.2017 αποφάσεως Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 4841) και
               β)  της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Αποφάσεως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540),
ανακοινούμε:
               1)  Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάληψη των ΜΕΛΕΤΩΝ με τίτλο «Επανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3» προϋπολογισμού 221.829,10 € πλέον ΦΠΑ. Περίληψη της διακηρύξεως του διαγωνισμού ευρίσκεται ανηρτημένη στην διαδικτυακή πύλη του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) υπ’ ΑΔΑ 6ΖΔ3ΩΚΥ-ΩΡΦ.
               2)  Διενέργεια στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40, δ΄ όροφος, δημοσίας ηλεκτρονικής κληρώσεως για την συγκρότηση της επιτροπής διενεργείας του ανωτέρω αναφερομένου διαγωνισμού. Ημερομηνία κληρώσεως η 07.01.2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 07:05 π.μ..
               Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στον ιστότοπό σας.

                                                                                                                                                                  Ο Διευθυντής
                                                                                                                                                           Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                                                                                                                              Εμμ. Σμαραγδάκης

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel