Ειδήσεις - Τύπος|

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Ιωνία, 05.01.2021   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              Αρ. Πρωτ/λλου 202        

Δ/νση    :    Τεχνικών Υπηρεσιών         ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα    :                                                            Υπηρεσία Υποστηρίξεως Πληροφορικής
Ταχ. Δ/νση    :    Αγ. Γεωργίου 40                         και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
        και Αντλιοστασίου                                        Τμήμα Υποστηρίξεως Εφαρμογών
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                       και Υπηρεσιών Πληροφορικής
Πληροφορίες    :    Αλ. Ζαχαράκη                        Αντιστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
Τηλέφωνο    :    213-2000.455                                 101 91  ΠΑΠΑΓΟΥ
Ηλ. δ/νση    :    azax@neaionia.gr                         Ηλ. Δ/νση site-support@yme.gov.gr
Συσκ. Τηλ/τυπίας    :    210-27.14.090

Θέμα:    Ανακοίνωση διαγωνισμού και κληρώσεως της επιτροπής διενεργείας αυτού.

Σχετ.:   

    Σε εκτέλεση των διατάξεων:
    α)    του άρθρου 5, παρ. 5.2.γ.2 και 5.3, της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 από 4.12.2017 αποφάσεως Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 4841) και
    β)    της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Αποφάσεως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540),
ανακοινούμε:
    1)    Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάληψη του ΕΡΓΟΥ του Δήμου Νέας Ιωνίας με τίτλο «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» προϋπολογισμού 186.767,11 € πλέον ΦΠΑ. Περίληψη της διακηρύξεως του διαγωνισμού ευρίσκεται ανηρτημένη στην διαδικτυακή πύλη του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) υπ’ ΑΔΑ ΨΦΜ3ΩΚΥ-ΒΡΣ.
    2)    Διενέργεια στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40, δ΄ όροφος, δημοσίας ηλεκτρονικής κληρώσεως για την συγκρότηση της επιτροπής διενεργείας του ανωτέρω αναφερομένου διαγωνισμού. Ημερομηνία κληρώσεως η 07.01.2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 07:05 π.μ..
    Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στον ιστότοπό σας.

    Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

        Εμμ. Σμαραγδάκης

Εσωτερική Διανομή:
α)    Γραφείον Δημάρχου
β)    Φάκελος οικείου έργου
γ)    Χρονολογικό Αρχείο

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel