Συνεδριάσεις ΟΕ|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νέα Ιωνία : 10/2/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:7η                                     Συνεδρίαση 7η
Αρ. πρωτ: 3696

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση της με αρ. πρωτ. 2880/6-2-2017 Μελέτης του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων για την τήρηση Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Επιτροπής Διαβούλευσης .-Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 14.502,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και στον ΚΑ.00.6142.0001 και τίτλο: Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ( Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου).Καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. – Αριθμός ΑΔΑΜ :17REQ005772954 2017-02-07. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window