Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Νέα Ιωνία :  12/ 02/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 6η                                     Συνεδρίαση  6η
Αρ. πρωτ: 4272

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 3535/8-2-2016 μελέτης του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων για την τήρηση Πρακτικών των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Επιτροπής Διαβούλευσης .- Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 14.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και στον ΚΑ.00.6142.0001 και τίτλο: Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ( Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου).Καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. – Αριθμός ΑΔΑΜ :16REQ003782805 2016-02-08 ( ΕΑΥ: 344/ 8-2-2016). (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window