Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40

Ταχ. Κώδ.  : 142 34 Νέα Ιωνία

Πληροφ.     : Λ. Πολύζος

Τηλέφ.        : 2132000456-459,557

ΦΑΞ            : 2102776131

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

 Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την  επιλογή αναδόχων της προμήθειας τροφίμων, για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας, κατά την περίοδο λειτουργίας της το καλοκαίρι του έτους 2024, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 83.997,94 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 και συγκεκριμένα τους,  Κ.Α. 15.6481.0003 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμήθεια τροφίμων» με το ποσό των 74.999,86 €  και Κ.Α. 15.6481. 0002 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων κατασκηνώσεων  προμήθεια άρτου» με το ποσό των  8.998,08 €.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

 

TMHMATA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1ο Προμήθεια Ελαιόλαδου (με ποσοστό έκπτωσης)
2ο Προμήθεια Αυγών (με ποσοστό έκπτωσης)
3ο Προμήθεια Ειδών Μαναβικής (με ποσοστό έκπτωσης)
4ο α) Προμήθεια κρεάτων (με ποσοστό έκπτωσης)

β) Προμήθεια κροατικών  (λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια ) (με χαμηλότερη τιμή)

5ο   Προμήθεια Αναψυκτικών (με χαμηλότερη τιμή)
6ο α) Καταψυγμένα προϊόντα σε τεμάχια (με χαμηλότερη τιμή)

β) Καταψυγμένα  προϊόντα σε κιλά (με χαμηλότερη τιμή)

γ)  Καταψυγμένα  προϊόντα  (με ποσοστό έκπτωσης)

7ο Προμήθεια Παγωτών (με χαμηλότερη τιμή)
8ο Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου (με χαμηλότερη τιμή)
9ο Προμήθεια άρτου (με χαμηλότερη τιμή)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

ΑΡΙΘ. CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15411110-6 Ελαιόλαδο
03142500-3 Αυγά
03221200-8 Οπωροκηπευτικά
15119000-5 διάφορα κρέατα
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής
15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας
15241800-7 Παναρισμένα τεμάχια ψαριού
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά
15555100-4 παγωτά
15500000-3  Γαλακτοκομικά προϊόντα
15540000-5 Τυροκομικά προϊόντα
15861100-2  καβουρδισμένος καφές
15130000-8 Προϊόντα κρέατος
15811100-7 ψωμί
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.ΜΕΛΕΤΗΣ 9630 /11-4- 2024

 Τα παραπάνω τμήματα υπάρχουν αναλυτικά και είναι σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθ. πρωτ.9630/11-04-2024 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας συνολικού ποσού 83.997,94 ευρώ με τα αντίστοιχα Φ.Π.Α και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, η περισσότερα τμήματα, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά τμήμα, όπως περιγράφονται παραπάνω και αναλυτικά στην μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας με αριθ. πρωτ.9630/11-04-2024 και επισυνάπτονται στην παρούσα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω  μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα,  η οποία θα δοθεί ως εξής: (βάσει του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016).

Α) Με τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη που περιλαμβάνονται στους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και περιλαμβάνονται στα εξής τμήματα: 4β, 5, 6α, 6β,  7, 8 και 9  της παρούσης μελέτης.

 Β) Με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, με βάση τις μέσες τιμές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται κάθε φορά από τον επίσημο κρατικό φορέα (Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Εμπορίου & Τουρισμού)  για τα είδη που περιλαμβάνονται στους πίνακες 1, 2, 3, 4α και 6γ, του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης μελέτης.

 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η/04/2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού και στη διεύθυνση διαδικτύου: www.neaionia.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα Διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40, 14234, Νέα Ιωνία, τηλ. επικοινωνίας: 213 2000456, 459, 557 και email: procurement@neaionia.gr, από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της Διακήρυξης.

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες θα βαρύνουν αναλογικά τους αναδόχους.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ

 

Για τα Τεύχη Δημοπράτησης πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window