Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νέα Ιωνία: 27-1-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:  Συνεδρίαση 4η
Αρ. πρωτ. 1622

 

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e- presence ( www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, την Δευτέρα 31-1-2022 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α

  1. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» αρ. πρωτ. 1114.    Αναλυτικά
  2. Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία» αρ. πρωτ. 1524.    Αναλυτικά
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Γαλατσίου προς την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης.    Αναλυτικά
  4. Έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ιδρύματος με την επωνυμία «Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης» σύμφωνα με την 11/23-12-2021 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.    Αναλυτικά
  5. Απαλλαγή από την καταβολή των ενοικίων του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Βυζαντίου & Ζωοδόχου Πηγής 64 στην Νέα Ιωνία για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε εκτός λειτουργίας μέχρι να μετατοπιστεί στη νέα θέση βάσει της υπ΄αριθμ. 203/16-11-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.      Αναλυτικά

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  1. Ανακοινώσεις Προέδρου.
  2. Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  3. Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel