Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία: 16/2/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 2                                                                       Συνεδρίαση 4η
Αρ. πρωτ. 4327

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) και με Τηλεδιάσκεψη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr) τη Δευτέρα 20-2-2023 και ώρα 20.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα.

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

1 Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2024-2027.
2 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγηση ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.
3 Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθηση και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2023 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
4 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
5 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργούνται με ενιαία διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τις οποίες δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη επιτροπή και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2023, βάσει του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016.
6 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής πάσης φύσεως υπηρεσιών που διενεργούνται με ενιαία διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τις οποίες δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη επιτροπή και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2023, βάσει του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016.
7 Έγκριση της χρονικής παράτασης και τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. Πρωτ.8334/8-4-2022, με διάρκεια έξι μήνες, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας με τον Οικονομικό φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH», που εδρεύει στην οδό Αχαρνών 350 -Αθήνα με ΑΦΜ: 123109681, ΔΟΥ: Γαλατσίου, Τ.Κ.11145, με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

8 Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 1ου Α.Π.Ε του έργου: Προσαρμογή των 1ου ,2ου,3ου,4ου και 7ου βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017. Ανάδοχος: ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
9
Παράταση της Σύμβασης του έργου: ΄΄Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017΄΄
Ανάδοχος : ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

10 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του αιτήματος του ιδιοκτήτη απαλλοτριούμενου ακινήτου στο Ο.Τ κ.χ Γ572 περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης του.
11 Επιμήκυνση Χρονοδιαγράμματος του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019.
12 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Ιωνίας 2017».
13 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών Δικτύων υπό πίεση ετών 2019-2020».
14 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη τροποποίησης του αρ.5 της αριθμ. Πρωτ. 16655/6-7-2022 σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης.
15 Κατανομή της Α΄δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2023 στις σχολικές επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
16 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το 4ο τρίμηνο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ( Ο.Π.Α.Ν ) Δήμου Νέας Ιωνίας.
17 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Δ΄ τρίμηνο ντου ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΒΡΕΦΟ)».
18 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ)» ΤΟΥ Δήμου μας για το 4ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2022.
19 Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» αρ. πρωτ. 1010/13-1-23».
20 Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» αρ. πρωτ. 1411/18-1-23».
21 Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» αρ. πρωτ. 3287/6-2-23».
22 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Φρίξου 4.
23 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Γανοχώρων 4
24 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Ελευθερίας 29Α.
25 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Αλαμάνας 44
26 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Οκταβίου Μερλιέ 27.
27 Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Κυκλάδων 8.
28 Τοποθέτηση οριοδείκτη για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης.(Μαγνησίας 41)
29 Τοποθέτηση οριοδεικτών για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης (Τρ. Αυγερινού 29)
30 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κατάλληλων κοινόχρηστων χώρων ως χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης την τοποθέτηση σε αυτούς εγκεκριμένων διαφημιστικών πλαισίων καθώς και την τοποθέτηση σε αυτούς εγκεκριμένων διαφημιστικών πλαισίων καθώς και την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια.
31 Αίτημα για χορήγηση αδείας παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας ( μεζεδοπωλείο) της «Πετρή Παρασκευής»
επί της οδού Ασκληπιού 5.
32 Αίτημα για χορήγηση αδείας παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας ( αναψυκτήριο- καφετέρια μπαρ) της Αικατερίνης Καρακωνσταντή επί της οδού Δ. Σολωμού 12.
33 Επιστροφή Χρημάτων Αρ. πρωτ. 2144/25-01-2023

34 Επιστροφή Χρημάτων Αρ. πρωτ. 2064/25-01-2023

35 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο αρ. πρωτ. 2239

    Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

Όσοι δημότες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο κατά την έναρξή του:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13912

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window