Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία 5-8-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 39η                                                  Συνεδρίαση 39η
Αρ.πρωτ.: 19608

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΤΡΙΤΗ 9/8/2022 και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας της σύμβασης «Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. «Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.149/469/04-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΗ00ΩΚΥ-ΝΛΥ) απόφασης της Δημάρχου Ν.Ιωνίας σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 16035/30-06-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010880631)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. «Ανάκληση της αριθμ.276/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. «Λήψη απόφασης α) εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού β) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο 100 χρονών από τη Μικρασιατική καταστροφή.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Β΄τρίμηνο του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το 2ο τρίμηνο , του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 20.6323.0002 με τίτλο «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ», συνολικού ύψους 150,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window