Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νέα Ιωνία 22/10/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 47η                                        Συνεδρίαση 47η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

    Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 26/10/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς ακύρωση της υπ΄ αριθμό 365/12-10-2021 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Aποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. « Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄ ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Έγκριση μελέτης με αριθ.πρωτ.24949/21-10-2021, προμήθειας φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού ως το τέλος του έτους 2021, έγκριση διαδικασίας προμήθειας με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρου 32 του Ν.4412/2016) και καθορισμός όρων, της διαδικασίας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.536,52 ευρώ με το Φ.Π.Α.13%.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το Γ’ τρίμηνο.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας της σύμβασης «Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. «Συζήτηση έφεσης κατά της με αρ. 2709/2020 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιον του Εφετείου Αθηνών ».
9. «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάθεση της προμήθειας λογισμικού διασύνδεσης της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης Q-Prime με την διαδικτυακή πλατφόρμα Gov Hub της ΚΕΔΕ και ΑΑΔΕ (Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου -Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας) και λογισμικού διασύνδεσης με Document Management (Διαχείριση Φακέλων – Εγγράφων) του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
10. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31η Ιουλίου 2021 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).  (δείτε αναλυτικά εδώ)
11. «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το 3ο τρίμηνο οικ. έτους 2021.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)
12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στο κωδικό ΚΑ 10.6661.0001, προμήθεια μεμβρανών για χώρο καπνιζόντων στο Δημαρχείο.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

13. Eπιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. αίτησης 15000/2021).
14. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπολόγου υπαλλήλου Βασιλικής Ζώη, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μέχρι το τέλος του έτους.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος(Αντιπρόεδρος)
ΚαΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
ΚαΑλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
ΚαΓρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
ΚαΜποτζιολή Ελένη
κ.Χαμαλίδης Θεόδωρος

Μοιραστείτε
Close Search Window