Συνεδριάσεις ΟΕ|


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ(Άρθρο 77 Ν.4555/2018)
Πρακτικό της αριθμ. 43ης/2-10-2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής.

     Στη Νέα Ιωνία και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 2 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμό 43η/21390/28-9-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 Ν.4555/2018 όπως ισχύει.
    Διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 Ν.4555/2018, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκε παρών  ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ονομαστικά:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                    ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ            
                                                                                                   ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                                                   ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                                                   ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                                                                                                   ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
                                                                                                   ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
                                                                                                   ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                                                   ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
                                                                                      
                                                                               

Μετά την διαπίστωση της έλλειψης απαρτίας ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έλυσε τη Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window