Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Νέα Ιωνία :  30  / 10 /2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 41η                                   Συνεδρίαση  41η
Αρ. πρωτ:  32152

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 12.532,47 ευρώ με το Φ.Π.Α 23% εις βάρος του : Κ.Α. 35.7131.0002 με  τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού».-Έγκριση της με αρ. πρωτ. 31340/22-10-2015 μελέτης της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window