Συνεδριάσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα  Ιωνία   9 / 10 / 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρ. πρόσκλησης:   35                                                      Συνεδρίαση  35
Αρ. πρωτ:  35722                                                                    
           
                                                       Προς : Τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Ν. Ιωνίας

    Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 14.00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:  
1. Εκτέλεση της με αρ. 10165/2008 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
2. Εκτέλεση της με αρ. 3159/2008 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
3. Έγκριση του με αριθμό 59/6-10-2009 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΟ 6288 Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου ΜΥΛΟΣ MERCEDES 2024 της Δ/νσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.
4. Έγκριση του με αριθμό 61/6-10-2009 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Αποκομιδής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια ανταλλακτικών για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων – κτιρίων της Δ/νσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.
5. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 34751/1-10-2009 μελέτης του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, για την προμήθεια προτυπωμένων φακέλων.
6. Έγκριση Δαπανών Απόδοσης Λογαριασμού, από την υπόλογο υπάλληλο Δημητρακοπούλου Ανδριάνα, του Χρημ. Εντάλματος Προπληρωμής για την  κάλυψη δαπάνης ταχυδρομικών τελών με τη χρήση μηχανής προπληρωμής τύπου FANGOTYP για την οποία πήραμε άδεια λειτουργίας από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με την 341/101/2007 απόφασή τους.
7. Ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2009 για καταβολή εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου μας.
8. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
9. Ψήφιση πιστώσεων Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2009.
10. Έγκριση Μελέτης και κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας  Υλικού Φωταγωγήσεων Έτους  2009.
11. Έγκριση του με αριθμό 60/6-10-2009 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών για τα οχήματα της Δ/νσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Κοιν:  Βλάχος Χρήστος 
           Καναβός Μιλτιάδης
           Μιστριώτης Κων/νος                                 
           Χαμαλίδης Θεόδωρος                                                                                                          
           Κωστάκης Παναγιώτης                                                                    
                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
        

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window