Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νέα Ιωνία 2-6-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 25η
Συνεδρίαση: 25η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 6/6/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού αξιολογήσεως προσφορών υποβληθεισών κατά τον διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών περιοχής Καλογρέζας».
2. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων σε Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ετήσια (2023-2024) προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών Προσώπων του (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Ο.Π.Α.Ν.) καθώς και των Σχολικών Επιτροπών του (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και ανακήρυξη Προσωρινών Αναδόχων.
3. «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση του ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ [ΤΜΗΜΑ 3], το οποίο προέκυψε σε συνέχεια του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείων μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας».
4. « Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης ».
5. «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν κατά την προετοιμασία της διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.– Απαλλαγή υπολόγου.»
6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2023.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window