Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία: 31-7-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 22η                                                          Έκτακτη 24η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.: 21982

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022) Σήμερα Δευτέρα 31-7-2023 και ώρα 19,30 για λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

   «Καθορισμός θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής / πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024»

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε λόγο ότι, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία στις προβλεπόμενες από την επισυναπτόμενη Υ.Α προθεσμίες προκειμένου το προσληφθέν από τους πίνακες προσωπικό να έχει ηδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του Διδακτικού Έτους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window