Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία :  10/1/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 1η                                                                 Συνεδρίαση 1η
Αρ. πρωτ: 747

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

     Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο(Αρ.πρωτ.345).

2.    Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας περιόδου 1/1/2018-31/12/2018.    

Μοιραστείτε
Close Search Window