Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νέα Ιωνία 28-4-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 19η                                              Αρ. Συνεδρίαση: 19η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 2/5/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Επικύρωση πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, παροχής υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, ορισμός προσωρινού αναδόχου, κήρυξη άγονου τμήματος και προσφυγή στη διαδικασία της παρ.2α του άρθρου 32 του ν.4412/2016».

2. Εγκριση μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με αριθ.πρωτ.3648/09-2-2023, έγκριση και κατάρτιση όρων Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, αναλώσιμων υλικών για την επισκευή τους και επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ως άνω Διαγωνισμού.

3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 1ου τριμήνου 2023.

4. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας 1ου τριμήνου 2023 σωρευτικά.

5. «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση μικροδαπανών φιλοξενίας επίσημης αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής Δήμου Λευκονοίκου Κύπρου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε Προπληρωμής».

6. Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 91 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

7. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.: 15.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, συνολικού ύψους 1.999,62 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας χρήσης (ταψάκια φαγητού, αλουμινίου, με καπάκι) και 15.6482.0001 «Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης, προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού ύψους 2.097,89 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης καθώς και ειδών εστίασης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6262.0001 για παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου σημάτων, των συναγερμών του Δήμου Νέας Ιωνίας, με το κέντρο λήψεως σημάτων του αναδόχου, εργασιών & υλικών αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης έτους 2023 για τον Δήμο.
9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών.

10. «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο της Νέας Ιωνίας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του -Β’ κατανομή έτους 2023 ποσού 120.470,00€».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window