Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία: 29-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 18η                                                            Συνεδρίαση 18η
Αρ. πρωτ. 17939

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

   Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020(ΦΕΚΒ΄5350)ΚΥΑ.υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021,Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8378 την Δευτέρα 2-8-2021 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 2ου Τριμήνου έτους 2021.
2 Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας και καταλληλότητας ακινήτων του αρθρ.186 παρ. 5 και 192,194 και 201 του Ν. 3463/2006
3 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζόδρομου της οδού ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, στην επιχείρηση «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του Γκίκα Δημητρίου.
4 Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αναπηρικού Αυτοκινήτου στην οδό Αφροδίτης 22.
5 Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αναπηρικού Αυτοκινήτου στην οδό Μακρυγιάννη 96.
6 Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αναπηρικού Αυτοκινήτου στην οδό Λεύκης 12Α.
7 Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αναπηρικού Αυτοκινήτου στην οδό Αλαμάνας 34.
8 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μ. Πυρσού 9-11,
9 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας που βρίσκεται επί της οδού Αίνου 35.
10 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο βραχυχιτώνων που βρίσκεται επί της οδού Σινώπης 73.
11 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μ. Πυρσού 13.
12 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μακελαράκη 8-10.
13 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μηδείας 100.
14 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο Πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Λ.Βύρωνος 30.
15 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τριών ελιών που βρίσκεται επί της οδού Ζήλων 2.
16 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας νεραντζιάς που βρίσκεται επί της οδού Αρχιμήδους 18.
17 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ελιάς και δύο πεύκων που βρίσκεται επί της οδού Χάλκης 43.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window