Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία: 15-3-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 14η                                                              Συνεδρίαση 14η
Αρ. πρωτ. 6153

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ.

Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

    Μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων κατά την 28η/02/2022 και 9η/03/2022 (επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία) καθώς και την αναβολή της 10ης επαναληπτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε ορισθεί για Δευτέρα 14-3-2022 και ώρα 19:00 με την υπ΄αριθμ. πρόσκληση 5671/10-3-2022 η οποία αναβλήθηκε με την αριθμ. 6005/14-3-2022, λόγο της αναμονής του ελέγχου του πρακτικού εκλογής της «Αποδοχής Παραίτηση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογής νέου Αντιπροέδρου» από τον αρμόδιο επόπτη των Ο.Τ.Α ( Αριθμ. Εγκυκλίου 933 Α.Π 96605/29-12-2021ΥΠ.ΕΣ), σας καλούμε να συμμετέχετε στη νέα εξ’ αναβολής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 16-3-2022 και ώρα 19:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού και του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην αρχική πρόσκληση.

Γίνεται μνεία ότι:

α) Kατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) το Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

β) Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Νέας Ιωνίας (αρ. πράξης Δ.Σ 209/27-6-2011, ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΚΥ-ΠΧΙ) σύμφωνα με τις οποίες, αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί µε την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί µε τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Το θέμα της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία» αρ. πρωτ. 1524/21-1-2022 αποσύρθηκε από τον εισηγητή με αρ. πρωτ. 4747/28-2-2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 2. Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου Χριστίνα Παπαηλιοπούλου αρ. πρωτ. 4274/22-2-2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 3. Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής παράταξης «Λαική Συσπείρωση» αρ. πρωτ. 4120/21-2-2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 4. Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Δαπανών 4ου Τριμήνου έτους 2021.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 5. Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας και καταλληλότητας ακινήτων του άρθρου 186 παρ. 5 και 192,194 και 201 του ν. 3463/2006.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 6. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 7. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 8. Ορισμός Προέδρου ΔΕΠ και Εκπροσώπου Παραγωγικών Τάξεων.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 9. Εξέταση αιτήματος του Ε. Α. για αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί σε τμήμα της ιδιοκτησίας του, με πρόσωπο στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο Ο.Τ. 236.
 10. Ανανέωση στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Μαδύτου 25.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 120.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ελιάς που βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων 14.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο Λέιλαντ και τριών Βραχυχιτώνων που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 27.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Κυδωνιών 87.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πλάτανου που βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 30.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Αδαμοπούλου και Δευκαλίωνος.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window