Συνεδριάσεις ΟΕ|

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νέα Ιωνία:
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 13η                                                                    Συνεδρίαση 13η
Αρ. πρωτ: 

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής»

    Μετά την ματαίωση της κατά της 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρα 14:00 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 9362/29-3-2019 πρόσκληση λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 9 του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα με το ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.
     Το θέματα της ματαιωθείσας συνεδρίασης σας έχουν ήδη αποσταλεί με την υπ΄ αριθμ. 9362/29-3-2019 πρόσκληση.
                       
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
   
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

     Τακτικά μέλη:   
κ. Ξενοφών Κυριακόπουλος (Πρόεδρος)
κ. Βασίλης Χριστοδούλου (Αντιπρόεδρος)
κ. Γεώργιος  Τσοπανίδης
κ. Παναγιώτης Τσουκαλάς 
κ. Σπυρίδων Αμανατίδης
κ. Όλγα Ακιανίδου
κ. Γεώργιος Καρυπίδης
κ. Χρήστος Κανλής
κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος
   
     Αναπληρωματικά μέλη:   
κ. Ελισσάβετ Γεωργιάδου
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Δημητσάνου Αναστασία
κ. Στυλιανού Δημήτριος
κ. Φιλιππίδης  Κωνσταντίνος

Μοιραστείτε
Close Search Window