Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Νέα Ιωνία: 25-4-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 8 (2η επαναλαμβανόμενη)                             10η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ. 11475

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 10η Συνεδρίαση (2η επαναλαμβανόμενη) του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 2-5-2023 και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. 2η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023.
  2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο οικονομικού έτους 2023.
  3. Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού έτους 2023.
  4. Έγκριση Β΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Β΄Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου « Συντήρηση και Επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021».
  5. Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2023.
  6. Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2023.
  7. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους 2023 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window