ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία 29/03/2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Α.Π.: 8732
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διακηρύσσει ότι:

   Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση και συντήρηση 28 (είκοσι οκτώ) στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών αστικής συγκοινωνίας και 5 (πέντε) κοινοχρήστων χώρων σε πλατείες και πεζοδρόμους, προκειμένου ο ανάδοχος να τοποθετήσει σε αυτούς ισάριθμα σύγχρονα μέσα προβολής μηνυμάτων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 8.200 €, ετησίως.
Πλέον του μισθώματος, όπως αυτό θα προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει, απολογιστικά ανά μισθωτικό τρίμηνο, στο Δήμο το τέλος διαφήμισης όπως αυτό καθορίζεται με τους Νόμους 1900/90 και 2880/2001, τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις εν γένει εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Γεωργίου 40, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο), στις 10/04/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μβ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισόποση τραπεζική επιταγή ή με εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισμένης ελληνικής Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους – μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο ποσού που ορίζεται σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για το χρονικό διάστημα όλων των ετών της σύμβασης, ήτοι δώδεκα χιλιάδες και τριακόσια ευρώ (12.300€).
Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ»

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη και δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών ετών κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Οι όροι της σχετικής διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9-13 π.μ. από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου από τις υπαλλήλους Βασιλική Πέτκου τηλ: 2132000458 και Γεωργία Λουκογιαννάκη τηλ. 2132000464.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Πατήστε εδώ για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πατήστε εδώ για το ΤΕΥΧΟΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

Πατήστε εδώ για το ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Πατήστε εδώ για το ΘΕΣΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window