Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                 ΑΔΑ: 6ΙΡΚΩΚΥ-Σ4Ξ                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νέα Ιωνία,  17/05/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ : Τ.Τ. 11785/17-05-2018    
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση     : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ.      : 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφ.        : Ε. Στυλογιάννης
Τηλέφ.            : 2132000456-9
ΦΑΞ               : 2102776131

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
     Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχων, για την προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού Νέας Ιωνίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται με κοστολόγηση του κύκλου ζωής,  σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016,   εκτιμώμενης αξίας  3.092.778,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και ταξινομείται υπό CPV ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:
A/A    Κωδικός CPV    Περιγραφή
       
1         31531000-7      Λαμπτήρες
2         42961200-2      Σύστημα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA) ή ισοδύναμο

       

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος (αρ. 50216), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00.
     Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των 49.883,52 ευρώ.
     Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

       Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16/05/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
       Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ε. Στυλογιάννης -Τηλ.213 2000456-9, FAX 210-2776131
                                                       

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ  πατήστε ΕΔΩ
Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ
Για το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΕΕΕΣ σε μορφή (.PDF) πατήστε ΕΔΩ
Για την ΕΕΕΣ σε μορφή (.XML)  πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window