Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 16η                                                                  Συνεδρίαση: 16η

Αρ.πρωτ. 11355/12-04-2024

 

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 16/4/2024  και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες συντηρήσεως εξοπλισμού αρδεύσεως επί της πλατείας Παπαφλέσσα».
2 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 4525/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων» για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά ατόμων  για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.
3 Έγκριση η μη της με αριθ. πρωτ.9630/11-04-2024 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, καθορισμός όρων του Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχων προμήθειας τροφίμων, που θα καλύψουν τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας, κατά την διάρκεια λειτουργίας της, το καλοκαίρι του 2024, εκτιμώμενης αξίας 83.997,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α και ορισμός Επιτροπών Διενέργειας και παραλαβής για τον ως άνω Διαγωνισμό.
4 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον εργασιών  καθαρισμού, αποψίλωσης και κλαδέματος σε περιαστικούς χώρους πρασίνου καθώς και του καθαρισμό οικοπέδων εντός των ορίων του Δήμου, του καθαρισμού της αντιπυρικής ζώνης και την αποψίλωση  χαμηλής βλάστησης στο χώρο της Δημοτικής Κατασκήνωσης για την αποφυγή πυρκαγιάς.
5 Έκδοση Απόφασης για έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
6 Έγκριση οδήγησης οχήματος και κατ’ εξαίρεση χρήση του εκτός της περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών
7 Αποζημίωση του κ. Μ. Γρίμπιλα- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.
8 Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μήνες για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης 2024.
9 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.: 15.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 – 2025, συνολικού ύψους  3.999,25 € με ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια σκευών και του Κ.Α. 15.6482.0001 «Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης, προμήθεια εξοπλισμού» ετών 2024 – 2025 συνολικού ύψους  8.195,04 € με ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης και ειδών εστίασης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
10 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον ΚΑ:15.6482.0001 «έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης προμήθεια εξοπλισμού», συνολικού ύψους 1.602,33 € για την προμήθεια  εργαλείων και σχετικών αναλώσιμων  για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης.
11 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 10.6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)».
12 Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ 24.
13 Αποδοχή δωρεάς εμφιαλωμένων νερών & χυμών για τους 34ους  μαθητικούς αγώνες στίβου.
14 Επιστροφή συνδρομών για τα προγράμματα αθλητισμού του κ. Χαραλαμπίδη.
15 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 27705/2023 εισήγησης με θέμα: Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής & πλήρους επεξεργασίας (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), της εταιρείας «ΑΡΧΟΝΤΑΡΑΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7.
16 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 17426/2023 εισήγησης με θέμα: Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής &πλήρους επεξεργασίας (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) της «EWA-ANNA ORDON» επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ 54.
17 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Ανδρουλιδάκη-Λιάππης.
18 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μάλτα.
19 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Ρεβύθης.
20 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μασούρας.
21 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μπίσκου.
22 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μπουντακίδου.
23 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μπουσδέκης.
24 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μπραχίμλλαρι.
25 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μωραϊτης.
26 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μωραϊτου.
27 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Νάτσιος.
28 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Νικολαρέα.
29 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Προσωπάρης.
30 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μαλέτσικα.

 

  • Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                              

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

           

 

Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ

ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window