ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νέα Ιωνία 12/4/2024

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ. Πρωτ. : 11194

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από

16/4/2024 έως και 25/4/2024

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αρίθμ. 11121/11-4-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

«Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι»

 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ένα (31) ατόμων χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

Ατόμων

101 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

1
102 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

2
103 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

3
104 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία  

ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

1
105 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

1
106 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

1
107 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

1
108 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

3
109 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

1
110 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

1
111 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

1
112 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

1
113 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

1
114 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

5
115 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

3
116 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

Από  12-6-2024

έως

12-8-2024

5

 

 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 60 ετών [παρ. 15 του άρθρου 5 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/31.8.2020/τ. Α΄)], ενώ οι υποψήφιοι των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000415, 2132000472 και 2132000421.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από

16/4/2024 έως και 25/4/2024

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

 

 

Για την να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το Έντυπο Αίτησης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση 2μηνης Απασχόλησης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Προσληπτέων για γενικά προσόντα πατήστε εδώ

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window