Ειδήσεις - Τύπος|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH
ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                                                                                               Νέα Ιωνία 28/12/2011
                                                                                                     Αρ. Πρωτ. 170

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες των σχολείων αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας  πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες των σχολείων αρμοδιότητας της με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των (4.800€) τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τα κονδύλια της Σχολικής επιτροπής που διατίθενται για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
 
Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με την τεχνική μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.
 Στην περίπτωση που υπάρξουν προσφορές ισότιμες μεταξύ των υποψηφίων τότε ο τελικός ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των υποψηφίων.
       
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 10/1/2012 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Αγίου Γεωργίου 40 142-34 Νέα Ιωνία, τηλ. 213 2000 406.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΡΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 

Για περισσότερες πληροφορίες (τεχνικές προδιαγραφές, στοιχεία φακέλου) πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window