ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΑΔΑ:6Κ3ΡΩΚΥ-ΒΙΞ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Α.Π.18104  /22-6-2023
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. 18090/ 22-6-2023 ΕΠΑΝΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
«Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι»
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής επανα-ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι  (15) ατόμων χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία  Έδρα υπηρεσίας Κλάδος/Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
Ατόμων
102
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Από την ολοκλήρωση
της πρόσληψης έως
14-8-2023
2
103
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Από την ολοκλήρωση
της πρόσληψης έως
 έως
29-7-2023
1
104
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Από την ολοκλήρωση
της πρόσληψης έως
14-8-2023
1
107
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Από την ολοκλήρωση
της πρόσληψης έως
14-8-2023
2
108
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Από την ολοκλήρωση
της πρόσληψης έως
14-8-2023
1
109
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
Από την ολοκλήρωση
της πρόσληψης έως
14-8-2023
1
110
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Από την ολοκλήρωση
της πρόσληψης έως
14-8-2023
1
113
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/
ΥΕ ΠΛΥΝΤΗΡ. ΣΚΕΥΩΝ-
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
Από την ολοκλήρωση
της πρόσληψης έως
14-8-2023
2
114
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Από την ολοκλήρωση
της πρόσληψης έως
14-8-2023
3
115
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΧΩΡΩΝ
Από την ολοκλήρωση
της πρόσληψης έως
14-8-2023
1
   Οι υποψήφιοι όλων  των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
   Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν .
   Να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.
   Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, άμεσα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο δημοτικό κατάστημα και θα αποστείλει το πίνακα προσληφθέντων στο ΑΣΕΠ αμέσως μετά την πρόσληψη του προσωπικού.
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000414, 2132000415, 2132000421 2132000470 και 2132000472.
   Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis –
   Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis –
Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες από
24/6/2023 έως και 28/6/2023.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ:
                                      ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
                                      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2μηνης Απασχόλησης
                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Μοιραστείτε
Close Search Window