Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                             
                                                                             ΑΔΑ: ΒΙΦ2ΩΚΥ-ΩΗΑ
                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νέα Ιωνία, 13- 5-2014
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αριθμ. Πρωτ.:16842               
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρίθμ. 16839 / 2014

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής,
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

 

 Α/Α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 ΠΕ Ιατρός   1
2 ΠΕ Νοσηλευτής/ τρια            1
3 ΠΕ Εκπαιδευτικός (Υπαρχηγός) 1
4 ΠΕ Παιδαγωγός (Για τις τρεις πρώτες περιόδους
 φιλοξενίας των παιδιών)
1
5 ΔΕ Μάγειρας    1
6 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα                 2
7 ΥΕ Λαντζέριδες/ρισσες-Τραπεζοκόμοι  5
8 ΥΕ Εργάτες Γενικών  Καθηκόντων                            3
9 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας         3
10  ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος                            1
11 ΔΕ Αποθηκάριος                    1
12 ΔΕ Οδηγός                             1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την προς το Τμήμα Προσωπικού. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο.

Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στο site του Δήμου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις.

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών και αρχίζει στις 15/5/2014 και λήγει στις 26/5/2014.   

                                                         Νέα Ιωνία 13/5/2014

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                      ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                                                        ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
 

Δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση εδώ 

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window