Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                               Νέα Ιωνία :  25/09/2017        
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                               Αρ.  Πρ. :   3260    
ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ»

Πριγκιποννήσων 4, Νέα Ιωνία  Τ. Κ. 142 31         
Τηλ.: 210 – 2715660            
          210 – 2715379                                                             
          210 – 2798380                                 
Fax:  210 – 2715855                                                                                
e-mail: kpirida@yahoo.gr                                    
                                                                                                 

             Σε συνεργασία με τον                                               
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ     
                          

      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΡΙΔΑ»  ΕΤΟΥΣ 2017
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο  «ΙΡΙΔΑ» σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει ότι προχωρά με την διαδικασία της κατόπιν διαγωνισμού ανάθεσης στην αναζήτηση κάθε ενδιαφερόμενου για τον καθαρισμό & την φύλαξη μοκετών του Κ. Π. «ΙΡΙΔΑ» για το έτος 2017
Αναλυτικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον καθαρισμό και την φύλαξη μοκετών του Κ. Π. «ΙΡΙΔΑ» προϋπολογισμού έτους 2017.
Οι μοκέτες θα πρέπει να τινάσσονται και να σκουπίζονται ώστε να απομακρύνονται όλοι οι στερεοί ρύποι που έχουν σωρευτεί κατά την διάρκεια της χρήσης και να ακολουθεί πλύσιμο και από τις δύο πλευρές των μοκετών με τέτοιο τρόπο ώστε να καθαρίζονται και οι πιο δύσκολοι λεκέδες .
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ένα υγιεινό περιβάλλον στους εσωτερικούς χώρους.
Η παραλαβή και παράδοση των μοκετών θα καθορίζεται από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ»
Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Διεύθυνση : Πριγκηποννήσων 4     2ος όροφος Νέα Ιωνία Αττικής Τ. Κ. 14231

Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά τον καθαρισμό και την φύλαξη των μοκετών (περίπου 90 τ. μ.) για το έτος  2017 .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ.

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ Τ.Μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ

90 ΠΕΡΙΠΟΥ

3,00

270,00€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ
 

270,00€

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%
 

64,80€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ

334,80€

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κριτήρια επιλογής αναδόχου:
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά τη λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ. μ.) του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Μετά τον διαγωνισμό θα γίνει απευθείας ανάθεση του Δ. Σ., σύμφωνα με τον νόμο στον μειοδοτούντα.

Έγκριση αποτελέσματος – Ανακοίνωση κατοχύρωσης:

•    Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει το Δ. Σ.
•    Στον ανάδοχο θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση .
εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να υπογράψει σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος

Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη .  Η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης
Τα συμβαλλόμενα μέρη , καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους
Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες
Την συμφωνηθείσα τιμή
Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη
Τον τρόπο παραλαβής
Τον τρόπο πληρωμής
Τις διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας
Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών τις προβλεπόμενες ρήτρες

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των αγαθών γίνεται μέσα σε  δέκα (10)  ημέρες από την έκδοση του παραστατικού

Ειδικές ρήτρες:

α)Ρήτρα ακεραιότητας . Μαζί με την προσφορά θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού από διαγωνισμούς του Δημοσίου
β)Ο ανάδοχος που θα προκύψει δεν θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά των ειδών γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την υπηρεσία/εργασία
τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε κλειστό φάκελο καθημερινά έως και στις 11 Οκτωβρίου 2017 ώρα 14:00
στο Κέντρο Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ»

Πριγκηποννήσων  4 2ος όροφος
Νέα Ιωνία Αττικής Τ. Κ. 14231
ΤΗΛΈΦΩΝΟ: 2102715660  ΦΑΞ: 2102715855
E-MAIL:kpirida@yahoo.gr

Οποιασδήποτε προσφορά που θα φτάσει στην υπηρεσία μας μετά το παραπάνω περιθώριο δεν θα γίνει αποδεκτή.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:30 στα Γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ», Πριγκηπονήσων 4 2ος όροφος Νέα Ιωνία Αττικής Τ. Κ. 14231

Κατά το άνοιγμα των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται
Πληροφορίες  δίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Η παρούσα δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ιωνίας  www.neaionia.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window