ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 62.322,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού 77.279,28 €, οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά, στην με αριθ. πρωτ.12688/8-5-2023 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Παράρτημα Α της σχετικής Διακήρυξης με αριθ.πρωτ.14872/25-5-2023 – ΑΔΑΜ:23PROC012765277)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV 34350000-5 «Ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσεως».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Αρ.194328).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 23-6-2023 και ώρα 15.00 μ.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα αναλογεί σε ποσοστό Δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.246,44 Ευρώ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (βάσει του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016).
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Λάμπρος Πολύζος, τηλ.: 213 2000557).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Για τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window