Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: 457ΛΩΚΥ-ΚΗΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Νέα  Ιωνία    23 /  11  / 2011
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ : 40508
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40             
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία                  
Πληροφ. : Α. ΣΤΑΘΗΣ                           
Τηλέφ. : 2132000459
ΦΑΞ : 210-2776131                                  

 

   ΠΡΟΣ : ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ : ΧΤΥΠΟΣ  Fax : 210-2794687
                                                     ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  Fax : 210-2836555
                                                     Δημοπρασιών Πλειστηριασμών  Fax : 210-3215877

                                                         

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Νέας Ιωνίας διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια  Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους  α) της  Δ/νσης  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, β)  Τεχνιτών Τεχνικής Υπηρεσίας και γ) Φυλάκων και καθαριστριών Σχολείων Έτους 2011 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000 ευρω με το Φπα σύμφωνα με την 18/2011  μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών , την 39456 /2011 μελέτη Δ/νσης Διοικητικών και  την 76α/2011 μελέτη Τεχνικών Υπηρεσιών .

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στις  5 / 12 / 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 -11:00,στο Δημοτικό Κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 40, 1ος  όροφος, Γραφείο Προμηθειών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για περισσότερες πληροφορίες.
      Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
      Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού ήτοι το ποσό των 2400 ευρώ, σε επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                  ΑΒΡΑΑΜ  ΤΣΑΟΥΣΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window