Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                     ΑΔΑ: ΒΙΦ2ΩΚΥ-Μ2Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νέα  Ιωνία   13 /  5  / 2014                                     
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                 Αριθμ. Πρωτ :  16960
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40             
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία                  
Πληροφ. : ΕΥΑΓΓ. ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ                          
Τηλέφ. : 2132000459
ΦΑΞ : 210-2776131                                  

         ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ :  ΧΤΥΠΟΣ  Fax : 210-2794687
                                                     ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  Fax : 210-2836555
                                                     ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ :   ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨     
                                                     WWW.NEAIONIA.GR
                                                                

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                   Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

    Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για τη «Μίσθωση Πούλμαν για τις ανάγκες  της Δημοτικής Κατασκήνωσης θερινής περιόδου 2014, την μεταφορά φιλοξενούμενων προς και από τη Δημοτική Κατασκήνωση και των ΚΑΠΗ για τα έτη  2014- 2015 », συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 66.423,66 € με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την  125/2014 Πράξη   της Οικονομικής Επιτροπής και την με αρ. 7/2013 μελέτη Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Αγ.Γεωργίου 40-Ν.Ιωνία) την 29ην του μήνα Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη, στο Τμήμα Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00΄ και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 10.30΄.

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 3321,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ν. Ιωνίας – Αγ. Γεωργίου 40, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος Στυλογιάννης , τηλ. 2132000459, FAX 210-2776131
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

                                                                                         

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window