Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                                         AΔΑ: Β4ΛΡΩΚΥ-Χ78
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ν. ΙΩΝΙΑ  7  /  6  / 2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αρ. Πρωτ.    19467
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                    
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                                                                
                                                                                                                   

                           ΠΡΟΣ : ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ : ΧΤΥΠΟΣ  Fax : 210-2794687
                                                                                 ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  Fax : 210-2794687
                                                       ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ :   ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨     
                                                                                    WWW.NEAIONIA.GR                                                                                                              

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στα εκατό (%) στο τιμολόγιο των εργασιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαμόρφωση συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στο Δήμο Ν. Ιωνίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (73.800,00) € μαζί με το Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας- Αγ. Γεωργίου 40 στον Α΄ όροφο στο Τμήμα Προμηθειών  την 20ην Ιουνίου του έτους 2012, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην επιτροπή ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών απο την επιτροπή, η 10.30΄π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία στην στην διαμόρφωση συστήματος και εφαρμογή διαδικασιών ολικής ποιότητας οικονομικής λειτουργίας (κοστολόγηση δραστηριοτήτων), και  εκπαίδευση επί αυτών δεόντως αποδεδειγμένη.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επι ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των 3690 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( Παρ. 8 άρθρου 15  Π.Δ. 28/1980). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνονται επίσης δεκτά και τα έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Α. Στάθης -Τηλ.2132000459, FAX 210-2776131.

Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται  μέχρι  και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
                                                        

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΒΡΑΑΜ  ΤΣΑΟΥΣΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window