Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|


 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ     Νέα Ιωνία: 13/06/2019
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ      Αριθ. Πρωτ.: 4219
ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ»
Πριγκηποννήσων 4 Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14231
Τηλ.: 2102715660                                                    ΠΡΟΣ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
         2102715739                                                             ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
         2102798380                                                                – ΕΚΤΥΠΩΤΗ – ΣΑΡΩΤΗ
Fax. :2102715855                        
E-mail: kpirida@yahoo.gr           
Σε Συνεργασία με τον         
Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών
 
ΟΚΑΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ» σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει ότι προχωρά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση στην αναζήτηση κάθε ενδιαφερόμενου για την προμήθεια ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΣΑΡΩΤΗΣ

Αναλυτικά στοιχεία του πρός προμήθεια ειδών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός των προϊόντων

Να λειτουργεί ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΣΑΡΩΤΗΣ
Τεχνολογίας LASER, μεγέθους Α3 , διαχείρισης μέσω WEB, μνήμης 2GB, διασύνδεσηςUSB 2.0, FAST ETHERNET 10/100/1000, IPV4, IPV6.
Σκληρό δίσκο 250GB

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
⦁    Ασπρόμαυρη & έγχρωμη αντιγραφή
⦁    Αντίγραφο διπλής όψης, Αυτόματα
⦁    Ανάλυση >=600dpi
⦁    Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
⦁    Ασπρόμαυρη και έγχρωμη εκτύπωση
⦁    Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόματη
⦁    Ανάλυση εκτύπωσης>=1200dpi X 1200dpi
⦁    Μέγεθος εκτύπωσης τουλάχιστον Α3
⦁    Γλώσσες εκτύπωσης τουλάχιστον PCL5, PCL6, Adobe Postscript

ΣΑΡΩΣΗ
⦁    Έγχρωμη σάρωση
⦁    Σάρωση διπλής όψης, Αυτόματη
⦁    Ανάλυση σάρωσης >=600dpi
⦁    Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α3
⦁    Τύποι σαρωμένων αρχείων τουλάχιστον  .tiff, .jpg, .pdf, Multipage. Pdf
⦁    Scan to e-mail
⦁    Scan to folder
⦁    Scan to USB
⦁    Δυνατότητες μελλοντικών επεκτάσεων
⦁    Βάρος χαρτιού προαιρετικών κασετών Να περιλαμβάνει το εύρος 60-256g/sqm
⦁    Να δέχεται Ασύρματο Δίκτυο για μελλοντική αναβάθμιση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 2580,60€ + Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ : 3200,00€

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και δεν μπορεί να προκύψει από μέρους του ουδεμία επιπλέον απαίτηση ως αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές.
Κριτήρια επιλογής αναδόχου:
Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει μετά τη λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά χαμηλότερη τιμή.

Επιθυμητή  ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών:
Τα ανωτέρω αγαθά θα πρέπει να παραληφθούν από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την υπογραφή.

Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών:
Η παράδοση θα γίνει στα Γραφεία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ», Πριγκηπονήσων 4  Νέα Ιωνία Τ. Κ. 14231          2ος όροφος.

Ο τόπος παράδοσης των ειδών μπορεί να αλλάξει κατόπιν υπόδειξης της Εταιρείας και εφόσον το απαιτούν υπηρεσιακές ανάγκες.

Τρόπος πληρωμής:
Η πληρωμή της αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την έκδοση από τον προμηθευτή των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηματικών εντολών από το Κέντρο Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ», ενώ δεν θα υπερβεί τις (30) τριάντα ημέρες από την έκδοση του παραστατικού.

Η συντήρηση και η επισκευή και το service των ανωτέρω προϊόντων θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Κ. Π. «ΙΡΙΔΑ», Πριγκηπονήσων 4 2ος όροφος Νέα Ιωνία  Αττικής, και θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή (εντός 48 ωρών).
Ρήτρες: 
Oι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου θα βαρύνουν τον ανάδοχο
1.  Ο ανάδοχος που θα προκύψει δεν θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά του είδους ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.
2.  Σε ενδεχόμενο που ο ανάδοχος δεν παραδώσει τα αγαθά εντός των συμβατικών προθεσμιών ή / και τα αγαθά δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με υπαιτιότητα του, τότε του επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 33 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) πρόστιμο.
Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Το Κέντρο Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ» διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις της δεύτερης των συμβαλλομένων.
Η δεύτερη των συμβαλλομένων έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει κάθε είδος που προμήθευσε, άμεσα, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Σε περίπτωση που η δεύτερη των συμβαλλομένων καθυστερήσει από υπαιτιότητα της την παράδοση μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτη, με απόφαση του Προέδρου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης (σε περίπτωση που υπάρχει) εκπίπτει υπέρ του Κέντρου Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ» σαν ποινική ρήτρα.

Η ανωτέρω ποινική ρήτρα δεν επιβάλλεται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι προσφορές θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ» σε κλειστό φάκελο , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 13 / 06/2019 έως  30/06/2019, και ώρες 9:00 – 14:00.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 01/07/2019 και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ» Πριγκηπονήσων 4   Νέα Ιωνία Αττικής Τ. Κ. 14231     2ος όροφος.

Κατά το άνοιγμα των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρίσκονται.

Η παρούσα δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του δήμου Νέας Ιωνίας
www.neaionia.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window