Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                                      ΑΔΑ: ΒΛΩΒΩΚΥ-1Φ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Νέα Ιωνία,  31 .07 .2013
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.  27726
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                               Αναρτητέα στα: 1) Διαύγεια                                              
                                                                                           2)  www.neaionia.gr                        
                                                                                           3)  Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                   
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ
                                         
Ανοιχτή Προφορική Μειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου
για τη στέγαση των 2ου- 13ου Νηπιαγωγείων.
                      

A) Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να είναι εντός των ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας και ειδικότερα εντός των οδών:  Ν. Γιαννά – Δεμιρδεσίου – Δευκαλίωνος – K. Aδαμοπούλου –  Εθνομαρτύρων – Λευκωσίας – Ν. Γιαννά..
Β) Να διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, κύριους και βοηθητικούς χώρους επιφανείας 100τ.μ και απαραιτήτως αύλειο χώρο μεγαλυτέρου των 30 τ.μ. και απαραιτήτως να έχει σύνδεση με ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ. 
Γ) Το ακίνητο πρέπει να έχει κεντρική θέρμανση και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο, χώρους υγιεινής (W.C.). Επίσης να είναι σε ισόγειο όροφο έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η διάρκεια της μίσθωσης του ακινήτου θα είναι για πέντε (5) έτη και το μίσθωμα  θα  είναι σταθερό κατά την πρώτη τριετία και από το τέταρτο χρόνο η ετήσια αναπροσαρμογή θα καλύπτει τον ετήσιο πληθωρισμό.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δυο φάσεις και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καταρτίσθηκαν με την υπ. αριθμ :  233  /30.07.2013 πράξη  Οικονομικής  Επιτροπής.
Στην πρώτη φάση πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, από  1η Αυγούστου έως και την 10η Αυγούστου 2013 μέχρι και ώρα 10.30π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση δακτυλογραφημένη, γραμμένη στην Ελληνική Γλώσσα και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τον ΑΦΜ του, την ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και την αναλυτική περιγραφή του  προς εκμίσθωση ακινήτου που θα τεθεί υπόψη της Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Πληροφορίες και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής θα δίνονται από το Τμήμα Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νέας Ιωνίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας λήξης κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132000462).
               
                      

                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                            
                           
                                                                                                                     ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window