Συνεδριάσεις ΟΕ|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  10/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 49η                                                                     Συνεδρίαση 49η
Αρ. πρωτ: 36577

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ   14  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεσης  πίστωσης σε βάρος του κωδικού προϋπολογισμού έτους 2017: Κ.Α. 20.6411.0001 με τίτλο: Δαπάνη διοδίων διέλευσης οχημάτων  Δήμου από την Αττική οδό  ύψους  5.000,00 ευρώ  με το   Φ.Π.Α 24%. – Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής διοδίων διέλευσης των οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, από την Αττική οδό,  για το οικονομικό έτος  2017.(

Μοιραστείτε
Close Search Window