Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Νέα Ιωνία:6/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:42η                 Συνεδρίαση 42η
Αρ. πρωτ:30840

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40),την TΡΙΤΗ   10  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση για τη δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης ποσού 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και στον ΚΑ. 15.6482.0002. Καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. – Αριθμός ΑΔΑΜ:17REQ002038364- Kαθορισμός  τρόπου εκτέλεσης της εργασίας για την επισκευή των κιγκλιδωμάτων της κεντρικής χωμάτινης σκάλας της Δημοτικής Κατασκήνωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 31, των άρθρων 118 & 328 του Ν. 4412/2016, του Π.Δ. 80/2016 και του Ν.3463/2006, με απευθείας ανάθεση  και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά, αποκλειστικά με βάση τη χαμηλότερη τιμή. για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window