Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Νέα Ιωνία,  18/06/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση:  Αγίου Γεωργίου 40
           142 34 – Νέα Ιωνία
Tηλ.:  213 2000451, 456, 459
Fax: 210 2776131

 

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξαρτημάτων για τις ανάγκες  μηχανοργάνωσης του Δήμου για το έτος 2015, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.836,27 ευρώ με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου τη χαμηλότερη τιμή,  σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 14623/28-05-2015 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω μελέτης (επισυνάπτεται παράρτημα: έντυπο προσφοράς), να μην ξεπερνούν ανά είδος τα όρια του ενδεικτικού και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς ΦΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι εν λόγω προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την 24/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας – 1ος όροφος, στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με: α) τις προδιαγραφές της μελέτης στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής: τηλ. 2132000427, κ. Ι. Παπαδόπουλος και β) την παραλαβή της μελέτης στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού: τηλ. 213 2000451, 456, 459 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου «www.neaionia.gr», στο πλαίσιο «Προκηρύξεις Διαγωνισμών».   

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φώτιος Τσομπάνογλου

Για τη σχετική μελέτη πατήστε εδώ

Για το έντυπο προσφοράς πατήστε εδώ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window