Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                 ΑΔΑ: 7ΜΖΓΟΚΟΗ-ΗΓΔ

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                 Νέα Ιωνία   2 / 9 / 2015
              ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                               
   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           Αριθμ Πρωτ : 24991        
                        Ν.Π.Δ.Δ.       
Α.Φ.Μ. 997736048-Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας                                                                                                                                         
      Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
                Νέα Ιωνία Αττικής
                Τηλ.: 213 2000 462

        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
                       ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
                                              Ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη:
1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
 3) Την Πράξη αριθμός 8 της 30/4/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου  Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  σχετικά με την έγκριση για τη διενέργεια μειοδοτικής  δημοπρασίας. 
                                                        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   
1. Μειοδοτική Δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, για την προμήθεια αθλητικού υλικού, για τις ανάγκες άθλησης των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.883 ευρω με το Φπα.
Οι   Προμηθευτές πρέπει υποχρεωτικά  και επί ποινής αποκλεισμού , να προσφέρουν όλο το αθλητικό υλικό και τα υπόλοιπα είδη άθλησης που περιγράφονται αναλυτικά στην  μελέτη  7958/2015 του Τμήματος Παιδείας.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και των φακέλων δικαιολογητικών είναι από 4/9/2015 έως & την 10/9/2015 στο Πρωτόκολλο του Δήμου, Αγ. Γεωργίου 40,  και μέχρι ώρα 2.30 μ.μ. Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11/9/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μμ στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
3. Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, και ουδεμία αλλαγή γίνετε αποδεκτή.  Η  αμοιβή που θα προκύψει από την εργασία που θα προσφερθεί, θα αναφέρεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις στο τηλ. 2132000462.                                                 
                                         Στον φάκελο θα αναγράφονται τα εξής :
Α) Τα στοιχεία του προσφέροντας :Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο.                  
Β) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΤΗΣ    11/9/2015
     

    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
   ΜΟΝΑΔΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

                       ΑΙΜΙΛΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window