Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                Νέα Ιωνία   12/  5  / 2015
   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                               
   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                 
    Ν.Π.Δ.Δ.                                                            Αρ. Πρωτ.:    37
    Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
    Νέα Ιωνία Αττικής
     Τηλ.: 213 2000 462

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
     ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
                                                                  
                 Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
                                        λαμβάνοντας υπόψη :
1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
 3) Η υπ. Αριθμ. 12/2015 Πράξη  του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση για τη διενέργεια προκήρυξης  μειοδοτικής δημοπρασίας ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 3.321 ευρώ με το Φ.Π.Α. 23%
                                                        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   
1) Μειοδοτική Δημοπρασία για την ετήσια εργασία συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με τους όρους της 12/2015 Πράξης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της 16-18/2/2015 μελέτης Τμ. Παιδείας
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και των φακέλων δικαιολογητικών είναι από 13/5/2015 έως και την 18/5/2015 στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών, Αγ. Γεωργίου 40, 1ος όροφος και μέχρι ώρα 12.00 πμ. Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19/5/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 πμ στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος
2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
3) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, και ουδεμία αλλαγή γίνετε αποδεκτή.  Η  αμοιβή που θα προκύψει από την εργασία που θα προσφερθεί, θα αναφέρεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παραλαβή της μελέτης και της διακήρυξης στο τηλέφωνο : 2132000462
        Στις αιτήσεις συμμετοχής & στον φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής :
α) Τα στοιχεία του προσφέροντος : Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  ΤΗΣ 19/5/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
     

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ

                           ΑΙΜΙΛΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window