Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                        
                                                                 ΑΔΑ:7ΒΥΤΩΚΥ-8ΧΑ                                           
                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ      
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νέα Ιωνία, 14- 5-2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθμ. Πρωτ.:12664                
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                                  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                  ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρίθμ. 12562/2015

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για την υλοποίηση του προγράμματος θαλάσσια μπάνια των ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Ιωνίας»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης  Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας  Ειδικότητα  Διάρκεια
σύμβασης 
 Αριθμός
ατόμων
101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ  Από 11-6-2015  έως
21-7-2015    
2

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την προς το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο.

Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στο site του Δήμου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις.

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών και αρχίζει στις 19/5/2015 και λήγει στις 28/5/2015.       

                                                         Νέα Ιωνία, 14/5/2015

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                       ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                                                        ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window