Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                   ΑΔΑ: ΒΜΠΝΩΚΥ-Γ76
       
                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νέα Ιωνία 14/5/2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθμ. Πρωτ.: 12728
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 12728/2015
«Πρόσληψη Ομαδαρχών και Κοινοταρχών,  για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι».

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρίθμ. 126/6-4-2015 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Νέας Ιωνίας, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης ομαδαρχών και κοινοταρχών.
2. Την υπ’ αρίθμ. 28827/15780/21-4-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία κρίθηκε νόμιμη η πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο για την στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης με προσωπικό για θέσεις Ομαδαρχών και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ημερών οι Ομαδάρχες και για τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των (13) δεκατριών ημερών οι Κοινοτάρχες, διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών σύνολο, σύμφωνα με τις κατασκηνωτικές περιόδους:

1η περίοδος : από 22/6 έως    4/7/2015
2η περίοδος : από 6/7   έως  18/7/2015
3η περίοδος : από 20/7 έως    1/8/2015
4η περίοδος : από 3/8   έως  15/8/2015

Και  τον παρακάτω πίνακα

1 Έξι (6) Κοινοτάρχες, για καθεμία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους
2 Τρεις (3) Κοινοτάρχες, για την 4η περίοδο
3 Είκοσι πέντε (25) Ομαδάρχες, για κάθε μία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους

Οι  ομαδάρχες πρέπει:
Για την 1η  περίοδο 
να είναι ηλικίας από 16 έως 30 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Για την 2η  και 3η περίοδο
να  είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι κοινοτάρχες πρέπει:
Για την 1η, 2η  και 3η περίοδο
να είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Για την 4η περίοδο
να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ομαδάρχες και οι κοινοτάρχες πρέπει να έχουν προηγούμενη κατασκηνωτική εμπειρία

Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ή φοιτητές των Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. ή σπουδαστές ή απόφοιτοι Λυκείου και ελλείψει αυτών μαθητές Λυκείου ή απόφοιτοι – μαθητές Γ΄ Γυμνασίου.

Προτάσσονται Δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νέας Ιωνίας.
 
Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94.

                                                                                  
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα εξής:

1. Έντυπο αίτησης (διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης.
4. Πιστοποιητικό γέννησης από το Δημοτολόγιο του οικείου Δήμου ή αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για τους κατοίκους.
5. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούμενη εμπειρία σε Κατασκηνώσεις Δημοσίου, Ιδιωτικού ή μη Κερδοσκοπικού φορέα.
6. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας  ζωής , β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα  για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,  γ) ότι δεν έχουν , λόγω καταδίκης,  στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά:

Οι ομαδάρχες και κοινοτάρχες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο πιστοποιητικό υγείας (έντυπο που δίνεται από το τμήμα Προσωπικού του Δήμου μας), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικογενειακό τους  Ιατρό.
Επιπλέον οι επιλεγμένοι Ομαδάρχες και κοινοτάρχες θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο πρόληψης «ΙΡΙΔΑ» (Δ/νση: Πριγκηπονήσσων 4, Νέα Ιωνία).
Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου. Θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί ο ζήλος, το ενδιαφέρον, η υπευθυνότητα και τη ικανότητα που εκδήλωσαν, οι ενδιαφερόμενοι, τα προηγούμενα έτη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικά για τους Κοινοτάρχες η επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής.
Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, στα ανωτέρω στελέχη θα παρέχεται σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι,  η δε αποζημίωσή τους, για την κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά στους κατασκηνωτές , θα καθορισθεί με κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών  ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.
Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από  20/5/2015 έως  3/6/2015.

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                     ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
 

Για την αίτηση πατήστε εδώ 

Μοιραστείτε
Close Search Window