Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΔΑ: Β4ΛΕΩΚΥ-ΖΒΒ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Νέα Ιωνία 7-6-2012
   Αρ.Πρωτ.: 19654

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας , μετά από την υπ΄ αρίθμ. 101/14-5-2012 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο για την στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης με προσωπικό για θέσεις Ομαδαρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ημερών για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για χρονικό διάστημα από 25/6/2012 έως 4/8/2012: 

 

1. Είκοσι πέντε (25) Ομαδάρχες , για κάθε μία από τις τρεις (3) περιόδους

 Οι  ομαδάρχες πρέπει:
1. να είναι από 18 έως 25 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. να έχουν προηγούμενη κατασκηνωτική εμπειρία.

Προτάσσονται κατά σειρά:  
i) Απόφοιτοι Διαφόρων Σχολών δημότες ή κάτοικοι Ν. Ιωνίας
ii) Φοιτητές ή Σπουδαστές  δημότες ή κάτοικοι Νέας Ιωνίας
iii) Απόφοιτοι Λυκείου ή μαθητές της Γ΄ Λυκείου δημότες ή κάτοικοι Νέας Ιωνίας
iv) Όλοι οι ανωτέρω μη δημότες ή μη κάτοικοι Νέας Ιωνίας
 
Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα εξής:

1. Έντυπο αίτησης ( διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα – πατήστε εδώ).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης.
4. Πιστοποιητικό γέννησης από το Δημοτολόγιο του οικείου Δήμου ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για τους κατοίκους ή άλλο που να αποδεικνύει το τόπο διαμονής .
5. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούμενη εμπειρία σε Κατασκηνώσεις Δημοσίου, Ιδιωτικού ή μη Κερδοσκοπικού φορέα.
6. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας η οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας  ζωής , β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα  για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,  γ) ότι δεν έχουν , λόγω καταδίκης,  στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά:

Οι ομαδάρχες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο το πιστοποιητικό υγείας που δίνεται από το τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου μας, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικογενειακό τους  Ιατρό.

Επιπλέον οι επιλεγμένοι Ομαδάρχες θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο πρόληψης «ΙΡΙΔΑ» (Δ/νση: Πριγκηπονήσσων 4 Νέα Ιωνία).

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου .
Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, στα ανωτέρω στελέχη θα παρέχεται σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι η δε αποζημίωσή τους, για την κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά στους κατασκηνωτές , θα καθορισθεί με κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών  ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.

Τέλος, η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 11/6/2012 έως 20/6/2012.

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window