ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας» της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Νέας Ιωνίας», προϋπολογισμού 1.808.218,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Προσκαλούμε σε ανοικτή Προκαταρκτική Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για το Σχέδιο Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας» της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Νέας Ιωνίας», προϋπολογισμού 1.808.218,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η Προκαταρκτική Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 15 (δέκα πέντε) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
Η Προκαταρκτική Διαβούλευση του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας» της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Νέας Ιωνίας» έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναζήτηση Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» με Μοναδιαίο Αριθμό 2023DIAB27111. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης.

Μοιραστείτε
Close Search Window