Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Καταχωριστέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο : 213 2000459, 456, 451
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό «κάτω των ορίων», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της «Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2023»,συνολικής δαπάνης 178.438,36 ευρώ, με το Φ.Π.Α. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος, με Συστημικό Αριθμό: 226268.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξηθα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ η Περίληψη Διακήρυξηςστο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον τοπικό τύπο. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείςμπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL):https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi.

Κωδικοί CPV:35800000-2: «Ατομικός εξοπλισμός και εξοπλισμός υποστήριξης» & 18100000-0: «Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα».

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθείμε χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η 15/9/2023 και ώρα 08:00 π.μ. και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02/10/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τρεις [3] ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 05/10/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα επτά [7] μηνών,διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για ένα ΤΜΗΜΑ ή/και για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται η κατάθεσηΕγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε δύο [2] τοις εκατό [%], υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ που θα συμμετέχουν, ήτοι 2.606,00 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 1, 273,00 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 2. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ, το αναλογούν ποσό ανέρχεται στα 2.879,00 ευρώ. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον οκτώ [8] μήνες, διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου, καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.2000459, 456 & e-mail: procurement@neaionia.gr, αρμόδιος υπάλληλος: κος Ν. Τζες].

Κοινοποίηση:
Εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»
Εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Εσωτερική Διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος & ΔημοτικήςΣυγκοινωνίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
Ιατρό Εργασίας & Τεχνικό Ασφαλείας
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Για τα τεύχη Δημοπράτησης πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window