ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο : 213 2000451, 456, 459, 557
Fax : 210 2776131
E-mail : procurement@neaionia.gr
Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα: Προμήθεια μπαταριών Απινιδωτών και ηλεκτροδίων απινίδωσης, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Σχετ.: Η αριθ. Πρωτ.13391/12-5-2023 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μπαταριών Απινιδωτών και ηλεκτρόδια απινίδωσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 992,00 ευρώ με το Φ.Π.Α, σύμφωνα με όσα προσδιορίζονται στη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τη χαμηλότερη τιμή (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε ενσφράγιστο φάκελο την οικονομική προσφορά σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία της επιχείρησής σας και της σχετικής μελέτης, έως και την Τρίτη 6-6-2023 και ώρα 14:00.
Επίσης, η εν λόγω προσφορά σας θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπου δεν θα ξεπερνά ανά είδος τα όρια αυτού και θα προσδιορίζεται σε αυτήν ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα να φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει δεκτή.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 11 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας: τηλ. 2102793916 (κ. Σουρμελής)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
Γραφείο Δημάρχου
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
.
Για την Μελέτη Προμηθειας Μπαταριών και Καλωδίων δείτε αναλυτικά εδώ
Μοιραστείτε
Close Search Window