Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΔΑ: Β43ΦΩΚΥ-ΚΚ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Νέα  Ιωνία  24/10/ 2012
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                 Αριθμ. Πρωτ : 37440
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40             
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία                  
Πληροφ. : Α. Στάθης                          
Τηλέφωνο : 2132000459
Φαξ : 210-2776131                                  

 

                         ΠΡΟΣ : ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ : ΧΤΥΠΟΣ  Fax : 210-2794687
                                                                          ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  Fax : 210-2836555
                                                                           ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ :  ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨     
                                                                           WWW. NEAIONIA.GR

 

                                                         

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Νέας Ιωνίας διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια  Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους  της  Δ/νσης  Καθαριότητας της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών & της Τεχνικής Υπηρεσίας Έτους 2012 ενδεικτικού προϋπολογισμού 57300 ευρώ συν  Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 33970/2012  και 34355/2012 μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας και Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και της 60α/2012 Τεχνικής Υπηρεσίας και την  323 /2012 Πράξη Οικονομικής  Επιτροπής.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στις  6 / 11 / 2012, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00-11:00,στο Δημοτικό Κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 40, 1ος  όροφος, Γραφείο Προμηθειών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για περισσότερες πληροφορίες.

      Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
      Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού ήτοι το ποσό των 3525 ευρώ, σε επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window