Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΔΑ: Β4ΩΜΩΚΥ-ΠΓ7
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Νέα  Ιωνία     23  / 4 / 2012
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ : 12532
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Α. Στάθης
Τηλέφ. : 2132000459
ΦΑΞ : 210-2776131

                            ΠΡΟΣ : ΤΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ :  1)  ΧΤΥΠΟΣ  Fax : 210-2794687
                                                                               2) ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  Fax : 210-2836555

 

                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Νέας Ιωνίας διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%) σε  ακέραιες μονάδες στη μέση  ημερήσια  τιμή  λιανικής πώλησης του  δελτίου  πιστοποίησης τιμών της  Περιφέρειας  Αττικής – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού.
, για την προμήθεια ελαιολάδου για να καλυφθούν οι ανάγκες του  Κοινωνικού Παντοπωλείου που ίδρυσε ο Δήμος Ν. Ιωνίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 33.096 ευρώ με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους όρους της  7/2012 μελέτης  Κοινωνικής  Υπηρεσίας και της  68/2012 Πράξης Οικονομικής  Επιτροπής.
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8/ 5 /2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-10:30,στο Δημοτικό Κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 40, 1ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για περισσότερες πληροφορίες.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού ήτοι το ποσό των 1655 ευρώ, σε επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα έξοδα  της  παρούσης υποχρεωτικής  δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο
( Νόμος 3801/2009).
 

                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                      ΑΒΡΑΑΜ  ΤΣΑΟΥΣΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window