Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                      

                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                  AΔΑ: ΩΞΕ9ΩΚΥ-Τ2Μ
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νέα Ιωνία: 4/3/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ.: 5997
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσωπικού
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με διάρκεια τέσσερις  (4) μήνες.

Η προς πλήρωση θέση είναι η εξής:

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστής/στρια Εσωτερικών Χώρων
Αριθμός Θέσεων  Απαιτούμενα Προσόντα
1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
     Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
     Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του άρθρου 4& 6 Ν. 2207/1994.
   Οι αιτήσεις με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου  αριθ. 40, τ.κ. 14234, Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προσωπικού για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2015, υπόψιν κας Α.Γαλάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2132000470) ή κας Ε.Τσαμάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132000472). 

   Ολόκληρη η  ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου – πατήστε εδώ
Τα ειδικά έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται από το Δήμο και από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
   Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αιτήσεως.  
  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) ημερών και αρχίζει στις 11 Μαρτίου 2015 και λήγει στις 20 Μαρτίου 2015.

 

     Νέα Ιωνία,  3/3/2015
                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                                                                       ΗΡΑΚΛΗΣ  ΓΚΟΤΣΗΣ
 

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ 

Μοιραστείτε
Close Search Window