Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                  AΔΑ: ΩΔ5ΑΩΚΥ-ΖΦΤ     
                                                                                                 
                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ      
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία,  10-6-2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.:  16653          
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                                                                     ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                                                        ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αρίθμ. 16589/2015

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι»


Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής επανανακοινώνει, λόγω μη επαρκούς αριθμού προσληπτέων, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1. ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙΔΕΣ/ΡΙΣΣΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ  1
2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1

 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την προς το Τμήμα Προσωπικού. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο.

Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στο site του Δήμου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις.

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερών και αρχίζει στις 12/6/2015 και λήγει στις 16/6/2015.   

 

                                                         Νέα Ιωνία  10/6/2015
                                                    Ο ΔΗMAΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                                                        ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
 

Δείτε την επανανακοίνωση εδώ 

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση 2μηνης απασχόλησης πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window